VLASTNÍ PROJEKTY MAS VLTAVA

EnKo MAS VLTAVA

ikona článku

V březnu 2024 byly MAS Vltava, z.s. schváleny dva projekty na koordinační a osvětové služby v oblasti zvyšování energetické účinnosti a propagaci individuálního a národního přínosu energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele.

více

Energetická osvěta a dotační poradenství MAS VLTAVA, z.s.

ikona článku

Od ledna 2023 naše MAS pomáhá s dotacemi do programu Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti.

Cíl projektu
Cílem projektu je zajistit základní stupeň energeticko-dotačního poradenství pro domácnosti ohrožené energetickou chudobou a administrativní podporu klientům při realizaci opatření z dotačního programu Nová zelená úsporám Light, která povedou ke snížení energetické náročnosti stávajících rodinných domů.

více

MAS Vltavu podporuje Jihočeský kraj.

ikona článku

MAS Vltava, z.s. děkuje za dlouhodobou podporu Jihočeského kraje, který každoročně daruje MAS finanční prostředky na její činnost a oceňuje tak přínos Místních akčních skupin, které pomáhají na místní úrovni implementovat procesy, postupy a projekty financované z různých zdrojů a poskytují poradenskou a konzultační činnost občanům a subjektům v území.
Děkujeme
MAS Vltava, z.s.


MAP IV ORP Týn nad Vltavou

ikona článku

Registrační číslo projektu CZ.02.02.XX/00/23_017/00081758

Cílem projektu je společné plánování a sdílení aktivit v ORP Týn nad Vltavou a podpora intervencí naplánovaných v místním akčním plánu, která povede ke zlepšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání. Ta bude zaměřena zejména na společné informování, vzdělávání a plánování aktivit pro následné společné řešení problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

více

Podpora procesů plánování sociálních služeb na území ORP Týn nad Vltavou

ikona článku

MAS Vltava byla vybrána v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění podpory procesů plánování sociálních služeb na území Jihočeského kraje, realizované v rámci projektu Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji IV., reg. č. CZ.03.02.02/00/22_006/0000564 financovaného z Operačního programu Zaměstnanost plus (dále jen Projekt).

více

Komunitní centrum Vltavotýnska

ikona článku

MAS Vltava od 1.1.2023 – 31.12.2025 realizuje projekt s názvem Komunitní centrum Vltavotýnska, s registračním číslem: CZ.03.02.01/00/22_008/0000016, který je finančně podpořen z prostředků EU.

více

MAP III ORP Týn nad Vltavou

ikona článku

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023039

Cílem projektu MAP III v ORP Týn nad Vltavou je pokračovat ve zlepšování kvality vzdělávání v základních a mateřských školách a dále v prohlubování spolupráce a partnerství všech zapojených aktérů ve vzdělávání. Cíle projektu budou naplňovány spoluprací všech zapojených aktérů na realizaci rozvoje, aktualizace a evaluace MAP. Projekt navazuje na předchozí projekty MAP a na vytvořená partnerství v území. Bude zpracována aktualizovaná dokumentace MAP včetně akčních plánů na roky 2023, 2024 a 2025.

více

MAP II v ORP Týn nad Vltavou

ikona článku

MAS Vltava, z.s. realizuje od 1.1.2019 v rámci Výzvy č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje, projekt MAP II v ORP Týn nad Vltavou pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009070. Stávající projekt navazuje na již dva předchozí projekty, které byly zaměřené na zvyšování kvality ve vzdělávání na základních a mateřských školách v ORP Týn nad Vltavou.

více

Pokračování plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou

ikona článku

MAS Vltava společně s partnerem projektu Městem Týn nad Vltavou realizuje projekt s názvem "Pokračování plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou" z Operačního programu Zaměstnanost, výzva č. 03_16_063 Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni.
Realizace projektu: 1. 2. 2018 do 31. 1. 2020.

více

Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko

ikona článku

Dne 3.3.2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 19/2017/00032, kterým se schvaluje žádost do dotačního programu Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb, na projekt Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko.
Účelové určení dotace: Zpracování analýzy "Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko".
Příjemce dotace: MAS Vltava, z.s.,IČ 26663414
Partner projektu: SMO Vltava, IČ 69092061
Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zpracování Analýzy Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko. Tento dokument bude sloužit jako podklad pro realizaci projektů na odstraňování bariér na komunikacích a objektech občanské vybavenosti, jako podklad pro zpracování projektových dokumentací k následným stavebním úpravám.

Uskutečněním projektu dojde nejen ke zmapování současné situace bariér na Vltavotýnsku, ale vzniknou i konkrétní návrhy k odstranění bariér a tím i k přiblížení se samotným realizacím odstranění bariér na vytipovaných a nejpotřebnějších místech po celém mikroregionu.
Projekt tak přispěje i velkou měrou k bezpečnosti obyvatel a návštěvníků celého území, k jejich spokojenosti a zlepšení podmínek života v obcích mikroregionu.

Místo realizace projektu, dopad projektu:
Mikroregion Vltavotýnsko, ORP Týn nad Vltavou

Koordinátoři projektu:
Ing. Magdaléna Pavlíková
Ing. Lenka Moulisová


Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko

ikona článku

Hlavním cílem projektu je zpracování Analýzy Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko. Tento dokument bude sloužit jako podklad pro realizaci projektů na odstraňování bariér na komunikacích a objektech občanské vybavenosti, jako podklad pro zpracování projektových dokumentací k následným stavebním úpravám.

více

MAP+ v ORP Týn nad Vltavou

ikona článku

MAS Vltava společně s partnerem projektu Městem Týn nad Vltavou předložila žádost o podporu projektu "Místní akční plán+ rozvoje vzdělávání v ORP Týn nad Vltavou" do Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání do výzvy č. 02_15_005 pro Místní akční plány.
Realizace projektu se rozběhla 1. 2. 2016 a potrvá do 31. 1. 2018.
Místní akční plán stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území (evidence based). Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území.

více

Podpora plánování sociálních služeb na území správního obvodu ORP Týn nad Vltavou

ikona článku

MAS Vltava úspěšně dokončila realizaci projektu "Podpora plánování sociálních služeb na území správního obvodu ORP Týn nad Vltavou", který byl spolufinancován z grantového programu Podpora plánování sociálních služeb na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji. V rámci projektu došlo k udržení činnosti organizační struktury (řídící skupina a pracovní skupiny), podpoře spolupráce mezi obcemi na území správního obvodu ORP Týn nad Vltavou, monitoringu plnění plánu, aktualizaci stávajícího plánu a zpracování akčního plánu pro rok 2016, vzdělávání cílových skupin a informování veřejnosti, propojení procesů plánování na místní a krajské úrovni. V průběhu září – prosince 2015 se dvakrát sešla řídící skupina projektu a také se sešly všechny 3 pracovní skupiny. Realizátoři projektu provedli monitoring změn v oblasti poskytování sociálních a doprovodných služeb na území ORP Týn nad Vltavou, který na těchto skupinách diskutovali se členy. Na základě těchto diskusí pak vznikl akční plán pro rok 2016 (viz příloha). Ten byl prezentován na setkání starostů z území ORP Týn nad Vltavou a také široké veřejnosti prostřednictvím médií (měsíčník Vltavín či webové stránky).


Metody optimalizace fungování MAS

Projekt spolupráce společně realizovala Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. (koordinační MAS), Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s., MAS Lužnice, z.s., MAS Lužnicko o.p.s., Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s., Místní akční skupina Střední Povltaví a MAS Vltava, z.s.
V rámci projektu byla vytvořena doporučující metodika zpracovávající problematiku uplatňování principu LEADER (zejména přístupu zdola - nahoru), organizační struktury MAS a procesu výběru projektů (rovný přístup, transparentnost a etický kodex MAS apod.), využití MAS jako platformy pro různé aktivity v oblasti regionálního rozvoje apod. Tato metodika nese název Metody optimalizace fungování MAS. MAS Vltava k této metodice konkrétně zpracovala téma "Uplatňování principů Leader". Kompletní metodiku naleznete v příloze článku.


Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Vltava.

ikona článku

Vážení přátelé,
v sekci Dokumenty/Rozvojová strategie Vltavotýnska naleznete pracovní verzi nově zpracovávaného rozvojového dokumentu Rozvojová strategie Vltavotýnsko 2014-2020. Připomínky k této strategii nám můžete adresovat na email: mas.vltava@seznam.cz, případně nás kontaktovat osobně či telefonicky (viz kontakty).
Děkujeme za dosavadní spolupráci na dokumentu všem zúčastněným a těšíme se na případné připomínky.


Pro tvorbu strategie pro programové období 2014 - 2020 jsme získali dotaci z Operačního programu Technická pomoc.

více

EHOMER.CZ Pomocník pro mikroregiony

ikona článku

Ehomer.cz je on-line webový kalkulátor pro hodnocení mikroregionů a místních akčních skupin. Pomocí vybraných sledovaných indikátorů umožňuje porovnávat prostřednictvím tabulek a grafů činnosti mikroregionů a efektivitu jejich managementu, to vše s cílem zkvalitnit jejich řízení.
Ehomer.cz pracuje se čtyřmi jednoduchými skupinami indikátorů (ukazatelů, proměnných), které odkazují na zcela konkrétní aspekty rozvoje. Umožňují sledovat vývoj v čase i porovnávat jednotlivé mikroregiony navzájem. Sady jsou inspirovány indikátory využívanými na jiných úrovních veřejné správy, ale také odrážejí způsoby, jakým různé mikroregiony fungují, stejně jako specifika jejich cílů. Indikátory jsou
souvztažné (např. přepočítané na jednotku obyvatel namísto celkového počtu apod.)
4 indikátorové sady jsou:
Popisné sledují základní data o mikroregionu, obcích a obyvatelstvu
Managementové vypovídají o řízení mikroregionu, pracovnících, financování a propagaci
Doplňkové výběrové indikátory
Projekty sledují úspěšnost při získávání a realizaci projektů

více

Venkovská tržnice III.Venkovská tržnice III. je projektem spolupráce místních akčních skupin MAS Nepomucko, MAS Krajina srdce, NAD ORLICÍ, o.p.s., MAS Podchlumí, MAS Pošembeří, MAS Lužnice a MAS Vltava.

více

Komunitní plánování sociálních služeb na VltavotýnskuMinulý rok MAS Vltava, o.s. podávala žádost o dotaci na projekt „Komunitní plánování sociálních služeb na Vltavotýnsku" do Evropského sociálního fondu, a ta byla schválena k finanční podpoře ve výši 674 842,- Kč.

více

Stezka na Onen Svět


V roce 2008 vznikla myšlenka na propojení Vltavotýnska, Bechyňska a Středního Povltaví prostřednictvím naučné stezky. Iniciátorem projektu se stala MAS Vltava, která má podporu výstavby stezek ve svém strategickém rozvojovém dokumentu Rozvoj Vltavotýnska na období 2007 - 2013. Oslovila tedy sousední mikroregiony s možností vypracovat společný projekt naučné stezky. Za realizaci projektu v daném mikroregionu zodpovídá zdejší místní akční skupina (MAS), která sdružuje představitele obcí, neziskové organizace a podnikatele, zkrátka všechny, kteří chtějí přispět k rozvoji svého regionu – na Vltavotýnsku MAS Vltava, na Bechyňsku MAS Lužnice a ve Středním Povltaví MAS Střední Povltaví. Základním kamenem realizace projektového záměru se stala úspěšná žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova, osa IV Leader. V letech 2009 – 2011 se pak podařilo projekt úspěšně zrealizovat. Celkové náklady se vyšplhaly na 2 836 001 Kč, z toho dotace činila 2 754 151 Kč. Více v příloze článku nebo na www.stezkanaonensvet.cz

více

Regionální značka VltavotýnskoOchranná známka Regionální značka Vltavotýnsko je od roku 2011 udělována řemeslným výrobkům, potravinářským, zemědělským a přírodním produktům (Regionální produkt Vltavotýnsko), a dále pak ubytovacím a stravovacím službám (Regionální služba Vltavotýnsko). Jedná se o projekt Spolupráce tří místních akčních skupin, MAS Vltava, MAS Lužnice a Ekoregionu Úhlava.

více

Katalog turistický produktů Vltavotýnska a okolí, propagační banner mikroregionu Vltavotýnsko

Katalog turistický produktů Vltavotýnska a okolí, propagační banner mikroregionu VltavotýnskoMAS VLTAVA, o.s. letos vydala aktualizaci brožury „Katalog turistických produktů Vltavotýnska a okolí". Brožurka obsahuje vltavotýnskou historii, celoroční nabídku turistických zajímavostí, turistických produktů, programů a aktivit s lokačním označením GPS. MAS Vltava, o.s. tuto publikaci připravovala od května do října 2010 ve spolupráci s místním Informačním centrem, s pomocí dalších občanů, podnikatelů a zájmových organizací Vltavotýnska. Kromě brožury, která je k dispozici v místním vltavotýnském Informačním centru, existuje také elektronická podoba katalogu a propagačního banneru mikroregionu Vltavotýnsko.

více