Výzvy IROP

HARMONOGRAM VÝZEV IROP 21+


Interní postupy IROP 21+

Interní postupy při realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území MAS Vltava 2021-2027 pro Integrovaný regionální operační program (IROP)