ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINIST.SCHOPNOSTÍ MAS VLTAVA

Projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Vltava úspěšně dokončen

ikona článku

Výše zmíněný projekt je určen pro zaměstnance MAS Vltava, kteří mají na starosti realizaci a naplňování Rozvojové strategie Vltavotýnska 2014 - 2020 resp. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území MAS Vltava 2014 - 2020. Jedná se v podstatě o financování provozních výdajů a výdajů na propagaci související s realizací SCLLD. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Hlavní aktivity projektu vyvrcholily v první polovině roku 2018, kdy MAS Vltava vyhlásila první výzvy na předkládání žádostí o dotaci.

V rámci programového rámce OPZ (Operační program Zaměstnanost) byla vyhlášena Výzva MAS Vltava - Rodina I. Do výzvy byly podány dvě žádosti zaměřené na příměstské tábory a dětské skupiny. Žádosti již aktuálně splnily podmínky věcného hodnocení a jsou tak ze všech žádostí v procesu administrace nejdál.
Největší zájem mezi žadateli byl o Výzvu MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (programový rámec PRV). Do této výzvy předložilo žádost o dotaci celkem 17 žadatelů. Úspěšných nakonec bylo 16 žádostí, 1 žádost zůstala bohužel nevybraná a to z důvodu velkého množství žádostí. Žádosti, ve kterých převažují zejména žádosti zemědělců o dotaci na pořízení rozličných zemědělských strojů, jsou nyní finálně zaregistrované na Regionálním odboru Státního zemědělského fondu (RO SZIF). Některé ještě čeká doložení příloh k zadávacímu řízení, jiné již prochází administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti.
V rámci programového rámce IROP (Integrovaný regionální operační program) MAS Vltava vyhlásila 2 výzvy. Do výzvy č. 1 IROP MAS Vltava "MAS Vltava - IROP - Podpora šetrných forem dopravy a zvyšování bezpečnosti" se především kvůli náročným podmínkám nakonec přihlásil pouze 1 žadatel (výstavba chodníku). Do výzvy č. 2 IROP MAS Vltava "MAS Vltava - IROP - Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání" se se svými projekty přihlásily 2 základní školy (žákovská cvičná školní kuchyně, modernizace počítačové učebny a jazyková laboratoř). Všechny tyto žádosti aktuálně splnily kontrolu formálních náležitostí a kontrolu přijatelnosti na MAS.
Díky výše zmíněným 4 vyhlášeným výzvám a přijatým žádostem o dotaci se tak MAS Vltava podařilo rozjet realizaci SCLLD ve všech programových rámcích.


Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Vltava

ikona článku

MAS Vltava uspěla se stejnojmenným projektem v rámci 6.výzvy IROP na provozní a animační výdaje. Hlavním cílem projektu je zlepšení řídících a administrativních schopností MAS, podpora budování místních partnerství, aktivizace a podpora zapojení místních aktérů do rozvoje mikroregionu vč. dobrovolnických činností. Jedná se v podstatě o financování provozních výdajů a výdajů na propagaci související s realizací Rozvojové strategie Vltavotýnska 2014 - 2020 resp. tzv. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Na projekt je poskytována finanční podpora z EU. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Vltava