ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014 - 2020 SCLLD

Realizace SCLLD opět pokročila

V první polovině roku 2020 MAS Vltava vyhlásila jednu výzvu na předkládání žádostí o dotaci v rámci realizace Rozvojové strategie Vltavotýnska 2014 - 2020 (SCLLD), a to v rámci programového rámce IROP. Jinak se MAS věnovala především administraci žádostí podpořených ze SCLLD v letech 2018 a 2019.

V rámci programového rámce OPZ (Operační program Zaměstnanost) probíhala administrace žádostí přijatých v roce 2019 ve Výzvě MAS Vltava - Sociální služby I. Dvě žádosti již mají vydaný právní akt a rozběhla se jejich fyzická realizace (projekty zaměřené na sociální práci s klienty sociálního bydlení a komunitní práci v komunitním centru), jedna žádost je zatím evidována jako náhradní. Průběžně také pokračovala realizace dvou projektů podpořených v roce 2018 v rámci Výzvy MAS Vltava - Rodina I., které jsou zaměřeny na příměstské tábory a dětské skupiny. 
V roce 2019 se do Výzvy č. 2 PRV (Program rozvoje venkova), zaměřené na Fichi 4 PRV - Spolupráce a posílení konkurenceschopnosti prvovýrobců a Fichi 5 PRV - Odborné vzdělávání a informační akce, nepřihlásil žádný žadatel. V první polovině roku 2020 se tak MAS Vltava věnovala administraci žádostí z 1. výzvy PRV z roku 2018. Probíhaly zejména kontroly zrealizovaných projektů, z nichž drtivá většina již má aktuálně proplacenu dotaci. V červenci 2020 pak MAS bude vyhlašovat 3. výzvu PRV. 
V rámci programového rámce IROP (Integrovaný regionální operační program) probíhala administrace žádostí přijatých v roce 2019. Do výzvy č. 3 IROP MAS Vltava "MAS Vltava - IROP - Podpora šetrných forem dopravy a zvyšování bezpečnosti" se přihlásil jeden žadatel (výstavba chodníku), jehož žádost již má vystavený právní akt o poskytnutí dotace. V rámci výzvy č. 4 IROP MAS Vltava "MAS Vltava - IROP - Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání" jeden ze žadatelů odstoupil, další dvě žádosti (ZŠ) však již mají vydaný právní akt. Úspěšně také byla dokončena administrace projektů z výzev z roku 2018, kde jsou již všechny 3 projekty proplaceny.


Rozvojová strategie Vltavotýnska 2014-2020 (SCLLD) prošla změnami

V průběhu realizace dochází průběžně ke změnám SCLLD, které jsou způsobeny různými důvody, ať už se jedná o narovnání finančních plánů dle aktuálního čerpání za daný rok, změny reagující na aktuální potřeby a zájmy v území či doporučení vyplývající ze střednědobého hodnocení SCLLD. V příloze tedy naleznete dodatek SCLLD týkající se programového rámce PRV se žlutě vyznačenými změnami a také aktuální finanční plán pro programový rámec IROP. Pro bližší informace (např. o vyhlášených výzvách) sledujte záložku "Aktuality", případně se obraťte přímo na zaměstnance MAS, kteří mají realizaci SCLLD na starosti (viz záložka "Kontakty").

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
06-revize-isg-mas-vltava-financni-plany-pro-sclld-v-letech.xlsx 75.1 Kb
priloha-dodatek-sclld-mas-vltava-2014-20.docx 600.1 Kb

Schválená aktuální verze Rozvojové strategie Vltavotýnska 2014 - 2020 (SCLLD)

Jedná se o ucelený strategický dokument, který bude sloužit jako stěžejní podklad pro koordinaci rozvojových aktivit na Vltavotýnsku v období let 2014 až 2020. Do zpracování dokumentu byla zapojena široká veřejnost (komunita).

SCLLD = strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Principy zpracování SCLLD

- důraz na přístup zdola nahoru - zapojení místních aktérů
- odpovědnost
- inovativní přístup a kreativnost
- využití veškerých dostupných zdrojů informací
- adekvátnost stanovených cílů a jejich propojenost
- návaznost opatření na výstupy analýzy
- návaznost na další rozvojové dokumenty s dopadem na území MAS
- důraz na publicitu – zveřejňování výstupů SCLLD

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1-financni-plan-a-indikatory-pro-programove-ramce-mas-vltava-.doc 1040.9 Kb
sclld-mas-vltava-2014-20.docx 4561.5 Kb