ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014 - 2020 SCLLD

MAS Vltava se přiblížila dočerpání prostředků určených k realizaci SCLLD

V letech 2020 a 2021 MAS Vltava vyhlásila několik dalších výzev na předkládání žádostí o dotaci v rámci realizace Rozvojové strategie Vltavotýnska 2014 - 2020 (SCLLD). A pomalu se blíží k úspěšnému dočerpání finančních prostředků určených na toto programové období.

V programovém rámci OPZ (Operační program Zaměstnanost) již sice nebyla ani v roce 2020 ani 2021 vyhlašovaná žádná nová výzva, neboť již v roce 2019 došlo k dočerpání alokovaných prostředků na tento programový rámec, ale pokračovala realizace projektů podpořených v předchozích letech. Díky podpoře náhradního projektu MAS Vltava dokonce vyčerpala prostředky nad rámec původní alokace.
Největší zájem mezi žadateli byl o výzvy v programovém rámci Program rozvoje venkova (PRV). Do Výzvy MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. předložilo v roce 2020 žádost o dotaci celkem 11 žadatelů, z toho 4 zemědělci, 5 nezemědělských podnikatelů, 1 nezisková organizace a 1 obec. Všechny žádosti byly MAS vybrány k realizaci a po úspěšné kontrole na SZIF podepsali žadatelé dohody o poskytnutí dotace. Aktuálně jsou již dva projekty dokončeny a proplaceny, ostatní žadatelé ve většině případů dokončují realizaci projektů a řeší jejich vyúčtování. V roce 2021 následovalo vyhlášení výzvy MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Z 15 podaných žádostí MAS Vltava vybrala k realizaci 13 žádostí o dotaci (8 zemědělců, 3 nezemědělští podnikatelé, 1 nezisková organizace a 1 obec). Projekty jsou aktuálně zaregistrovány na SZIF a probíhá administrativní kontrola. Zatím se tak podařilo dočerpat alokaci v tomto programovém rámci. MAS Vltava navíc získala přislíbené nové prostředky na tzv. přechodné dvouleté období (2021 - 2022).
V rámci programového rámce IROP (Integrovaný regionální operační program) MAS Vltava v letech 2020 a 2021 vyhlásila 3 celkem výzvy. Do výzvy č. 5 IROP MAS Vltava "MAS Vltava - IROP - Podpora šetrných forem dopravy a zvyšování bezpečnosti III." se v roce přihlásil 1 žadatel (výstavba chodníku). Aktuálně probíhá realizace projektu. Výzva č. 6 IROP MAS Vltava "MAS Vltava - IROP - Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání III." byla vyhlášena na přelomu let 2020 a 2021 a obě podané žádosti (na základní školy) již mají vydaný právní akt. Nyní je vyhlášena Výzva č. 7 IROP MAS Vltava "MAS Vltava - IROP - Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání IV.", v rámci které by mělo dojít k dočerpání prostředků v programovém rámci IROP.  Úspěšně také probíhala administrace projektů z výzev z předchozích let, které jsou již z většiny proplaceny.
 

                   Schválená aktuální verze Rozvojové strategie Vltavotýnska 2014 - 2020 (SCLLD)         Schválená aktuální verze Rozvojové strategie Vltavotýnska 2014 - 2020 (SCLLD)         Schválená aktuální verze Rozvojové strategie Vltavotýnska 2014 - 2020 (SCLLD)    Schválená aktuální verze Rozvojové strategie Vltavotýnska 2014 - 2020 (SCLLD)

___________________________________________________________________________

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.
___________________________________________________________________________

 


Realizace SCLLD opět pokročila

V první polovině roku 2020 MAS Vltava vyhlásila jednu výzvu na předkládání žádostí o dotaci v rámci realizace Rozvojové strategie Vltavotýnska 2014 - 2020 (SCLLD), a to v rámci programového rámce IROP. Jinak se MAS věnovala především administraci žádostí podpořených ze SCLLD v letech 2018 a 2019.

V rámci programového rámce OPZ (Operační program Zaměstnanost) probíhala administrace žádostí přijatých v roce 2019 ve Výzvě MAS Vltava - Sociální služby I. Dvě žádosti již mají vydaný právní akt a rozběhla se jejich fyzická realizace (projekty zaměřené na sociální práci s klienty sociálního bydlení a komunitní práci v komunitním centru), jedna žádost je zatím evidována jako náhradní. Průběžně také pokračovala realizace dvou projektů podpořených v roce 2018 v rámci Výzvy MAS Vltava - Rodina I., které jsou zaměřeny na příměstské tábory a dětské skupiny. 
V roce 2019 se do Výzvy č. 2 PRV (Program rozvoje venkova), zaměřené na Fichi 4 PRV - Spolupráce a posílení konkurenceschopnosti prvovýrobců a Fichi 5 PRV - Odborné vzdělávání a informační akce, nepřihlásil žádný žadatel. V první polovině roku 2020 se tak MAS Vltava věnovala administraci žádostí z 1. výzvy PRV z roku 2018. Probíhaly zejména kontroly zrealizovaných projektů, z nichž drtivá většina již má aktuálně proplacenu dotaci. V červenci 2020 pak MAS bude vyhlašovat 3. výzvu PRV. 
V rámci programového rámce IROP (Integrovaný regionální operační program) probíhala administrace žádostí přijatých v roce 2019. Do výzvy č. 3 IROP MAS Vltava "MAS Vltava - IROP - Podpora šetrných forem dopravy a zvyšování bezpečnosti" se přihlásil jeden žadatel (výstavba chodníku), jehož žádost již má vystavený právní akt o poskytnutí dotace. V rámci výzvy č. 4 IROP MAS Vltava "MAS Vltava - IROP - Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání" jeden ze žadatelů odstoupil, další dvě žádosti (ZŠ) však již mají vydaný právní akt. Úspěšně také byla dokončena administrace projektů z výzev z roku 2018, kde jsou již všechny 3 projekty proplaceny.


Rozvojová strategie Vltavotýnska 2014-2020 (SCLLD) prošla změnami

V průběhu realizace dochází průběžně ke změnám SCLLD, které jsou způsobeny různými důvody, ať už se jedná o narovnání finančních plánů dle aktuálního čerpání za daný rok, změny reagující na aktuální potřeby a zájmy v území či doporučení vyplývající ze střednědobého hodnocení SCLLD. V příloze tedy naleznete dodatek SCLLD týkající se programového rámce PRV se žlutě vyznačenými změnami a také aktuální finanční plán pro programový rámec IROP. Pro bližší informace (např. o vyhlášených výzvách) sledujte záložku "Aktuality", případně se obraťte přímo na zaměstnance MAS, kteří mají realizaci SCLLD na starosti (viz záložka "Kontakty").

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
06-revize-isg-mas-vltava-financni-plany-pro-sclld-v-letech.xlsx 75.1 Kb
priloha-dodatek-sclld-mas-vltava-2014-20.docx 600.1 Kb

Schválená aktuální verze Rozvojové strategie Vltavotýnska 2014 - 2020 (SCLLD)

Jedná se o ucelený strategický dokument, který bude sloužit jako stěžejní podklad pro koordinaci rozvojových aktivit na Vltavotýnsku v období let 2014 až 2020. Do zpracování dokumentu byla zapojena široká veřejnost (komunita).

SCLLD = strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Principy zpracování SCLLD

- důraz na přístup zdola nahoru - zapojení místních aktérů
- odpovědnost
- inovativní přístup a kreativnost
- využití veškerých dostupných zdrojů informací
- adekvátnost stanovených cílů a jejich propojenost
- návaznost opatření na výstupy analýzy
- návaznost na další rozvojové dokumenty s dopadem na území MAS
- důraz na publicitu – zveřejňování výstupů SCLLD

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1-financni-plan-a-indikatory-pro-programove-ramce-mas-vltava-.doc 1040.9 Kb
sclld-mas-vltava-2014-20.docx 4561.5 Kb