MAS VLTAVA, Z.S.

O MAS Vltava

Co je to MAS?

V České republice působí více než 180 místních akčních skupin (MAS). Na území ORP Týn nad Vltavou je to MAS Vltava, z.s.: nezisková organizace, která sdružuje představitele obcí, neziskových organizací, podnikatele, zemědělce či obyčejné občany, zkrátka všechny, kteří chtějí přispět k rozvoji tohoto regionu. Základním článkem spolku je Členská schůze, ze které jsou voleni či jmenování členové Rady spolku, komisí a dalších orgánů (stanovy, výroční zprávu, přihlášku ke členství a další dokumenty naleznete zde: https://www.masvltava.cz/dokumenty-ke-stazeni/). Každá MAS musí mít projednanou a schválenou strategii pro své území. Pro MAS Vltava je základním strategickým dokumentem aktuálně "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vltava, z.s. na období 2021 - 2027" ("Rozvojová strategie Vltavotýnska 2014 - 2020",  "Rozvojová strategie Vltavotýnska 2007 - 2013"). 

Posláním MAS Vltava je podpora a koordinace všestranného rozvoje mikroregionu Vltavotýnsko.

Hlavní cíle sdružení

a) ochrana nejvýznamnějších hodnot na území působnosti MAS Vltava, kterými jsou zejména zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní bohatství a zdravé životní prostředí, zemědělství,
b) podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni, zvláště pak na území působnosti MAS Vltava,
c) zvýšení ekonomické prosperity a kvality života v tomto území, včetně podpory malého a středního podnikání, zemědělství, bydlení, školství, využití volného času, rozvoje veřejné dopravy, turistického ruchu, péče o památky, informatiky, a.j.

Princip LEADER

  MAS funguje na principu LEADER   (Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale  neboli Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku).  Prostřednictvím místních akčních skupin (na území ORP Týn nad Vltavou působí MAS Vltava, z.s.) dostávají šanci zapojit se do problematiky jednotlivých oblastí široké vrstvy obyvatelstva. Princip Leader je tak vhodným doplňkem místní samosprávy v cílených aktivitách pro obnovu a rozvoj obcí, rozvoj zemědělského sektoru, péči o přírodu a krajinu atd. a zejména pomáhá při získávání finanční podpory z EU a z národních programů pro svůj region.