II. ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINIST.SCHOPNOSTÍ MAS VLTAVA

Rozvojová strategie Vltavotýnska 2014-2020 (SCLLD) prošla změnami

V průběhu realizace dochází průběžně ke změnám SCLLD, které jsou způsobeny různými důvody, ať už se jedná o narovnání finančních plánů dle aktuálního čerpání za daný rok, změny reagující na aktuální potřeby a zájmy v území či doporučení vyplývající ze střednědobého hodnocení SCLLD. V příloze tedy naleznete dodatek SCLLD týkající se programového rámce PRV se žlutě vyznačenými změnami a také aktuální finanční plán pro programový rámec IROP. Pro bližší informace (např. o vyhlášených výzvách) sledujte záložku "Aktuality", případně se obraťte přímo na zaměstnance MAS, kteří mají realizaci SCLLD na starosti (viz záložka "Kontakty").

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
06-revize-isg-mas-vltava-financni-plany-pro-sclld-v-letech.xlsx 75.1 Kb
priloha-dodatek-sclld-mas-vltava-2014-20.docx 600.1 Kb

Rozvojová strategie Vltavotýnska úspěšně prošla střednědobým hodnocením

ikona článku

Jednou z nejdůležitějších aktivit MAS Vltava v roce 2019 bylo střednědobé hodnocení Rozvojové strategie Vltavotýnska 2014 - 2020 resp. tzv. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Hlavním cílem bylo provedení střednědobého hodnocení (jinak též mid-term evaluace) realizace SCLLD na úrovni nositele, tj. MAS Vltava. Hodnotitelé prováděli evaluaci na základě zadání Odboru regionální politiky při Ministerstvu pro místní rozvoj. MAS Vltava prováděla hodnocení s využitím předepsaných metod a postupů. Evaluační zpráva (viz příloha) byla následně v řádném termínu podána a po doplnění byla 14.10. definitivně schválena. MAS Vltava tím splnila další podstatný krok k úspěšné realizaci SCLLD.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
evaluacni-zprava-sclld-mas-vltava-2019-final.pdf 1646 Kb

Realizace SCLLD v plném proudu

ikona článku

V roce 2019 MAS Vltava vyhlásila další výzvy na předkládání žádostí o dotaci v rámci realizace Rozvojové strategie Vltavotýnska 2014 - 2020 (SCLLD) a zároveň se věnovala administraci žádostí podpořených ze SCLLD v roce 2018.

V rámci programového rámce OPZ (Operační program Zaměstnanost) byla vyhlášena Výzva MAS Vltava - Sociální služby I. Do výzvy byly podány 4 žádosti zaměřené na zlepšení dostupnosti a udržitelnosti kvalitních sociálních služeb, komunitních a doprovodných služeb, které přispívají k sociálnímu začleňování a k prevenci sociálního vyloučení. Hodnocením a výběrem zatím úspěšně prošly 3 žádosti (z toho jedna jako náhradní). Je velmi pravděpodobné, že tak bude vyčerpána veškerá alokace OPZ a další výzvy již nebudou vyhlašovány. Pokračuje také realizace dvou projektů podpořených v roce 2018 v rámci Výzvy MAS Vltava - Rodina I., které jsou zaměřeny na příměstské tábory a dětské skupiny.
Největší zájem mezi žadateli byl v roce 2018 o Výzvu MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (programový rámec PRV). Všech 16 projektů, ve kterých převažují zejména žádosti zemědělců o dotaci na pořízení rozličných zemědělských strojů, je již zrealizovaných a aktuálně probíhá jejich vyúčtování. I v tomto programovém rámci MAS vyhlásila v roce 2019 další výzvu, zaměřenou tentokrát na dosud nevyhlášené fiche (Fiche 4 PRV - Spolupráce a posílení konkurenceschopnosti prvovýrobců a Fiche 5 PRV - Odborné vzdělávání a informační akce). Do Výzvy č.2 PRV se však žádný žadatel nepřihlásil. Jednalo se však o fiche s nejnižší alokací. V případě trvalého nezájmu žadatelů o tyto fiche bude MAS tyto prostředky alokovat do jiných fichí, ve kterých je zájem žadatelů větší, než aktuální alokace do těchto fichí. V rámci PRV má MAS doposud zazávazkovanou necelou polovinu prostředků a v roce 2020 na jaře tak chystá vyhlášení další výzvy.
V rámci programového rámce IROP (Integrovaný regionální operační program) MAS Vltava vyhlásila 2 výzvy, opět v obou opatřeních (Opatření 1 IROP - Vzdělávání a Opatření 2 IROP - Doprava a bezpečnost). Celkem se sešlo 5 žádostí o dotaci, které jsou nyní ve fázi hodnocení. Zároveň probíhala administrace žádostí přijatých v roce 2018. Např. projekt „Chodník Milevská - 2. fáze“ je první žádostí, která byla v rámci realizace SCLLD MAS Vltava již proplacena! V plné realizaci jsou oba projekty základních škol v rámci výzvy č. 2 IROP MAS Vltava "MAS Vltava - IROP - Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání". Projekty jsou zaměřeny na žákovskou cvičnou školní kuchyni, modernizaci počítačové učebny a jazykovou laboratoř. Vzhledem k poměrně složitému administrativnímu procesu zatím není jasné, jestli se MAS podaří vyčerpat stanovenou alokaci už nyní anebo zda MAS ještě vyhlásí poslední výzvy na dočerpání prostředků.
 


Realizace SCLLD má za sebou přelomový první rok

ikona článku

Hlavní činností MAS Vltava v roce 2018 bylo zahájení realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) – rozvojové strategie Vltavotýnska pro období 2014 – 2020. S tím úzce souvisí projekt "II. Zlepšování řídících a administrativních schopností MAS Vltava", ze kterého jsou v podstatě financovány provozní výdaje a výdaje na propagaci související s realizací SCLLD (poskytovatelem finanční podpory z EU je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR). V roce 2018 MAS Vltava vyhlásila první výzvy na předkládání žádostí o dotaci v rámci realizace Rozvojové strategie Vltavotýnska 2014 - 2020 (SCLLD). Díky 4 vyhlášeným výzvám a přijatým žádostem o dotaci se MAS Vltava podařilo rozjet realizaci SCLLD ve všech programových rámcích.
V rámci programového rámce OPZ (Operační program Zaměstnanost) byla vyhlášena Výzva MAS Vltava - Rodina I. Do výzvy byly podány dvě žádosti zaměřené na příměstské tábory a dětské skupiny. Jedna s žádostí je již ve fyzické realizaci a má proplacenu zálohovou platbu, druhá žádost čeká na vydání právního aktu.
Největší zájem mezi žadateli byl o Výzvu MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (programový rámec PRV). Do této výzvy předložilo žádost o dotaci celkem 17 žadatelů. Úspěšných nakonec bylo 16 žádostí, 1 žádost zůstala bohužel nevybraná a to z důvodu velkého množství žádostí, ve kterých převažují zejména žádosti zemědělců o dotaci na pořízení rozličných zemědělských strojů. 7 žádostí (bez výběrového řízení) již má podepsanou dohodu, zbylých 9 žádostí (vč. výběrového řízení) má úspěšně za sebou administrativní kontrolu.
V rámci programového rámce IROP (Integrovaný regionální operační program) MAS Vltava vyhlásila 2 výzvy. Do výzvy č. 1 IROP MAS Vltava "MAS Vltava - IROP - Podpora šetrných forem dopravy a zvyšování bezpečnosti" se především kvůli náročným podmínkám nakonec přihlásil pouze 1 žadatel (výstavba chodníku). Do výzvy č. 2 IROP MAS Vltava "MAS Vltava - IROP - Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání" se se svými projekty přihlásily 2 základní školy (žákovská cvičná školní kuchyně, modernizace počítačové učebny a jazyková laboratoř). Všechny tyto žádosti jsou již ve fyzické realizaci.


II. Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Vltava

ikona článku

MAS Vltava uspěla se stejnojmenným projektem v rámci 6.výzvy IROP na provozní a animační výdaje. Hlavním cílem projektu je zlepšení řídících a administrativních schopností MAS, podpora budování místních partnerství, aktivizace a podpora zapojení místních aktérů do rozvoje mikroregionu vč. dobrovolnických činností. Jedná se v podstatě o financování provozních výdajů a výdajů na propagaci související s realizací Rozvojové strategie Vltavotýnska 2014 - 2020 resp. tzv. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Na projekt je poskytována finanční podpora z EU. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

II. Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Vltava

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
publicita546810039.jpg 168.4 Kb