VLASTNÍ PROJEKTY MAS VLTAVA

MAP+ v ORP Týn nad Vltavou

ikona článku

MAS Vltava společně s partnerem projektu Městem Týn nad Vltavou předložila žádost o podporu projektu "Místní akční plán+ rozvoje vzdělávání v ORP Týn nad Vltavou" do Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání do výzvy č. 02_15_005 pro Místní akční plány.
Realizace projektu se rozběhla 1. 2. 2016 a potrvá do 31. 1. 2018.
Místní akční plán stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území (evidence based). Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území.

Aktivity projektu

 1. Dohoda o prioritách
 • Analýza – včetně potřeb investic ve školách a stupně připravenosti, vymezení prioritních oblastí a SWOT 3 analýza pro každou z nich
 • Strategický rámec priorit MAP do roku 2023 schválený Řídícím výborem
 • Investiční priority – souhlas zřizovatele
 • Zpracováno do srpna 2016
 1. Akční plánování
 • Akční plánování je definování postupových kroků pro dosažení cílového stavu v souladu se Strategickým rámcem MAP. Budou vytvořeny roční akční plány s popisem konkrétních opatření s uvedením termínů, měřitelnosti a odpovědnosti.
 • Sestavení akčního plánu – neinvestiční opatření, aktivity škol a aktivity spolupráce, schválení ŘV a zřizovateli
 1. Budování znalostních kapacit
 • Vzdělávací aktivity, jejich obsah a forma podle rozhodnutí ŘV
 • po ukončení vyhodnocení přínosů
 • realizováno postupně podle potřeby
 1. Evaluace
 • průběžná a závěrečná
 • metodiku dodá MŠMT
 1. Řízení MAP a rozvoj partnerství
 • Vytvoření řídícího výboru a pracovní skupiny
 • Vytvoření připomínkové sítě a zapojení dotčené veřejnosti
 • setkávání, výměna zkušeností
 1. Řízení projektu
 • Organizace prací
 • Zpracování monitorovacích zpráv a finanční řízení

Plán vzdělávacích aktivit v průběhu projektu
Obsah vzdělávání např.

 • Zvyšování kvality předškolního vzdělávání a péče,
 • Inkluzivní vzdělávání,
 • Spolupráce s rodinou,
 • Kariérové poradenství,
 • Manažerské vzdělávání pro ředitele škol se zaměřením na leadership, strategické řízení, plánování a rozvoj lidských zdrojů.

Vhodné formy:

 • Společné vzdělávání – společné kurzy pro více škol, zřizovatele a další subjekty za účelem lepšího porozumění vybrané problematiky,
 • Sdílení zkušeností – formou workshopů, konferencí, peer-to-peer aktivity,
 • Vzájemné informování – prostřednictvím internetových stránek, zpravodaje, oběžníku, apod.
 • Stáže a hospitace – mezi různými institucemi formálního i neformálního vzdělávání,
 • Kolegiální formy podpory – individuální i skupinové formy setkávání s prvky mentoringu,
 • Poradenství – využívání expertů, koučování, sdílení odborných zkušeností, pozorování a vyvozování dobré praxe s prvky odborného provázení poskytovaného externími experty mezi školami navzájem i uvnitř škol.

Organizační struktura projektu

Realizační a odborný tým

 • každodenní práce na projektu
 • zajišťovat potřebné podkladové materiály a tyto pak předkládat Řídícímu výboru
 • monitorovat průběh realizace MAP,
 • zajišťovat organizaci společných vzdělávacích a informačních aktivit v rámci MAP
 • manažer projektu, dva územní metodici, psycholog

Řídící výbor

 • rozhoduje o postupu projektu a schvaluje výstupy
 • povinné složení:
  • zástupce realizátora projektu MAP
  • zástupce kraje, zástupce Krajského akčního plánu
  • zástupci zřizovatelů škol
  • vedení škol
  • zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání (mimo družin
  • zástupce základní umělecké školy
  • zástupce rodičů, kteří jsou doporučeni školskými radami nebo organizacemi sdružujícími rodiče
  • zástupce MAS Vltava

Pracovní skupina

 • vznik pracovní skupiny
 • očekávaná účast zástupců všech mateřských a základních škol, popř. dalších subjektů působících v oblasti vzdělávání
 • konzultuje analytickou část MAP, navrhuje vymezení prioritních oblastí, připravuje SWOT 3 analýzu
 • připravuje Strategický rámec priorit
 • sestavuje akční plán

Zapojení škol

 • účast vybraných zástupců v Řídícím výboru
 • individuální konzultace investičních priorit
 • individuální konzultace obsahu neinvestičních opatření
 • účast v pracovní skupině
 • účast na vzdělávacích aktivitách

Užitečné kontakty související s realizací MAP:

Hana Mičanová, tel.: 601 299 140, micanova@masvltava.cz
Tomáš Chovanec, tel.: 606 202 300, tomas.chovanec@cpkp.cz

MAP+ v ORP Týn nad Vltavou

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jednaci-rad-ridiciho-vyboru.pdf Jednací řád Řídícího výboru 876.2 Kb
statut-ridiciho-vyboru.pdf Statut Řídícího výboru 1078.4 Kb
zapisy-2016.zip Zápisy 2016 3835.8 Kb
zapis-2017.zip Zápisy 2017 6064.1 Kb
strategicky-ramec-map-orp-tyn-nad-vltavou547599306.pdf Strategický rámec MAP září 2016 12055 Kb
17-4-5-sr-map-aktualizace.docx Strategický rámec MAP duben 2017 138.5 Kb
17-12-08-sr-map-aktualizace865737979.docx Strategický rámec MAP prosinec 2017 150.1 Kb
mistni-akcni-plan-v-orp-tnv165307097.pdf Místní akční plán vzdělávání v ORP Týn nad Vltavou 2018 - 2023 1728.8 Kb
swot-3-analyza-final898720007.pdf SWOT analýza 87.3 Kb
18-1-24-zapis-ps.pdf Zápis 2018 426.2 Kb
21-11-2018-sr-map.pdf Strategický rámce MAP_prosinec 2018 27367.8 Kb