VLASTNÍ PROJEKTY MAS VLTAVA

Podpora plánování sociálních služeb na území správního obvodu ORP Týn nad Vltavou

ikona článku

MAS Vltava úspěšně dokončila realizaci projektu "Podpora plánování sociálních služeb na území správního obvodu ORP Týn nad Vltavou", který byl spolufinancován z grantového programu Podpora plánování sociálních služeb na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji. V rámci projektu došlo k udržení činnosti organizační struktury (řídící skupina a pracovní skupiny), podpoře spolupráce mezi obcemi na území správního obvodu ORP Týn nad Vltavou, monitoringu plnění plánu, aktualizaci stávajícího plánu a zpracování akčního plánu pro rok 2016, vzdělávání cílových skupin a informování veřejnosti, propojení procesů plánování na místní a krajské úrovni. V průběhu září – prosince 2015 se dvakrát sešla řídící skupina projektu a také se sešly všechny 3 pracovní skupiny. Realizátoři projektu provedli monitoring změn v oblasti poskytování sociálních a doprovodných služeb na území ORP Týn nad Vltavou, který na těchto skupinách diskutovali se členy. Na základě těchto diskusí pak vznikl akční plán pro rok 2016 (viz příloha). Ten byl prezentován na setkání starostů z území ORP Týn nad Vltavou a také široké veřejnosti prostřednictvím médií (měsíčník Vltavín či webové stránky).