VLASTNÍ PROJEKTY MAS VLTAVA

MAP II v ORP Týn nad Vltavou

ikona článku

MAS Vltava, z.s. realizuje od 1.1.2019 v rámci Výzvy č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje, projekt MAP II v ORP Týn nad Vltavou pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009070. Stávající projekt navazuje na již dva předchozí projekty, které byly zaměřené na zvyšování kvality ve vzdělávání na základních a mateřských školách v ORP Týn nad Vltavou.

 

Zapojení jednotlivých aktérů do Místního akčního plánování sahá až do doby kolem roku 2012, nicméně stávající projekt přímo navazuje na výstupy projektu MAP v ORP Týn nad Vltavou, který byl ukončen v roce 2017. Příprava pokračujícího projektu byla spuštěna v roce 2018, kdy přípravný tým projektu opětovně oslovil a identifikoval všechny vzdělávací instituce, včetně zařízení poskytující neformální a zájmové vzdělávání na území ORP Týn nad Vltavou. Celkem se do stávajícího projektu zapojilo více než 90 % všech škol působící v ORP Týn nad Vltavou a většina organizací poskytující neformální a zájmové vzdělávání.

Od ledna 2019 se tedy znovu naplno rozbíhá Místní akční plánování rozvoje vzdělávání v regionu Vltavotýnska a v příštích 4 letech se tak při různých příležitostech budeme setkávat s projektem, který zkráceně nazýváme „MAP II v ORP Týn nad Vltavou“. Plynule tedy navazujeme na dosažené cíle MAPu I, a stávající projekt obsahuje kroky a aktivity, které povedou školy k naplnění vize a rozvoji. Budou realizovány aktivity, které pomohou školám rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci. Současně podpoří konkrétní opatření ke zvýšení kvality vzdělávání v území v MAP I realizací neinvestičních aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol hrazených z výzev na zjednodušené projekty. Jedním z výstupů projektu MAP I. tak bylo společné vytvoření strategické plánu, který má následně pomoci při plánování investičních a neinvestičních záměrů – nejen škol.

 V rámci projektu tak bude realizováno následující:

 • Realizace projektu podpoří rozvoj a zkvalitnění vzdělávání (předškolního, základního, uměleckého i neformálního) vzdělávání (a výměnu zkušeností) pedagogů a dalších aktérů školství a vzdělávání v území.
 • Bude aktualizován dokument MAP tak, aby zohledňoval aktuální specifika a potřeby území SO ORP Týn n/Vlt. Do dokumentu budou zahrnuty výstupy z analýz potřeb jednotlivých škol. Výstupem procesu (a projektu) bude aktuální analytická část, aktualizovaný Strategický rámec MAP SO ORP Týn n/Vlt. 2023 (včetně dohody o investicích) a Akční plány pokrývající celou dobu realizace projektu a dobu 12 měsíců od ukončení projektu. Aktualizace dokumentu MAP bude vycházet z reálných potřeb území a z diskuse v rámci partnerství MAP.
 • Bude nastartován a metodicky podporován proces strategického plánování na jednotlivých školách SO ORP Týn n/Vlt. Výstupem tohoto procesu budou popisy potřeb jednotlivých škol, které budou reflektovány v dokumentu MAP SO ORP Týn nad Vltavou.
 • Bude rozšířeno partnerství MAP SO ORP Týn n/Vlt. o další pracovní skupiny, které budou odbornou platformou pro diskuse o kvalitě i potřebách školství a vzdělávání v regionu. Díky projektu bude také funkční realizační tým MAP, který zajistí realizaci výstupů z jednání Řídícího výboru a pracovních skupin. Kvalitní partnerství a realizační tým jsou základním předpokladem prohlubování spolupráce aktérů školství v území.
 • Prostřednictvím projektu bude pokračovat informační kampaň o projektu v území ORP.
 • Díky realizaci projektu budou financovány společné aktivity škol a vzdělávacích subjektů definované v Akčním plánu MAP SO ORP Týn nad Vltavou, což zvýší kvalitu vzdělávání v regionu.

Jak již bylo uvedeno, projekt navazuje na již realizovaný projekt a realizací bychom rádi naplňovali a dále pracovali s aktéry vzdělávání ve sledovaném území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Více informací o projektu i principech místního akčního plánování rozvoje vzdělávání naleznete níže a postupně také budeme informace zveřejňovat na facebookovém profilu MAP II v ORP Týn nad Vltavou.

 


SEZNAM ČLENŮ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU - Aktéři projektu

Zástupce

Jméno

Organizace

 
 

realizátora projektu MAP

Hana Mičanová

MAS Vltava, z.s.

 

kraje, KAP

Ing. Robert Kala, Ph.D.
(Ing. Martin Kolář)

Jihočeský kraj

 

zřizovatelů škol

Mgr. Milada Pixová Hodná

Město Týn nad Vltavou

 

Mgr. Anna Šubrtová

Městys Dolní Bukovsko

 

Mgr. Josef Vomáčka

Obec Chrášťany

 

Ing. Karel Tůma

Obec Všemyslice

 

Josef Váca

Obec Temelín

 

Zdeněk Šálený

Obec Žimutice

 

vedení škol

Mgr. Zdena Hájková

ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinky

 

Mgr. Michaela Macháčková

ZŠ a MŠ Temelín

 

Bc. Alena Marková

MŠ Týn nad Vltavou

 

ZUŠ

Mgr. Pavel Píha

ZUŠ Týn nad Vltavou

 

školních družin, školních klubů

Mgr. Svatava Báčková

ZŠ Hlinecká, Týn n/Vlt.

 

organizací neformálního vzdělávání

Mgr. Miroslav Petřík

MěDDM Týn n/Vlt.

 

rodičů

Bc. Kateřina Levínská

 Neznašov

 

obec - není zřizovatel

Mgr. Jan Dudlíček

Obec Hartmanice

 

ORP

PhDr. Martina Sudová

Město Týn nad Vltavou

 

Centra podpory projektu SRP

Ing. Ivana Kozáková

NIDV Č. Budějovice

 
 

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍCH SKUPIN - Aktéři projektu

                                           

Pracovní skupina

Jméno a příjmení

ZÁSTUPCŮ ZAPOJENÝCH ŠKOL

   MŠ a ZŠ Dolní Bukovsko

Mgr. Anna Šubrtová

   MŠ a ZŠ Chrášťany

Mgr. Miroslava Machová

   MŠ a ZŠ Neznašov

Mgr. Jaroslav Tůma

   MŠ a ZŠ Temelín

Mgr. Michaela Macháčková

   MŠ Týn nad Vltavou

Bc. Alena Marková

   ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká

Mgr. Zdeňka Hájková

   ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana

Mgr. Miroslav Vašica

   MŠ a ZŠ Žimutice

Mgr. Milena Mikesková

   ZUŠ Karla Komzáka

Mgr. Pavel Píha

   ZUŠ MUSICALE

Mgr. Josef Žajdlík

   ZŠ Logopedická Týn nad Vltavou

Mgr. Marie Zahrádková

ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ A PŘEDČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI   CCA 5 ČLENŮ

   MŠ a ZŠ Dolní Bukovsko

Mgr. Anna Šubrtová

   ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká

Mgr. Zdeňka Hájková

   MŠ Týn nad Vltavou

Bc. Alena Marková – garant/lídr skupiny

   ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana

Mgr. Miroslav Vašica – odborník na ICT

   MŠ a ZŠ Chrášťany

Mgr. Miroslava Machová

ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI   CCA 5 ČLENŮ

   ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana

Mgr. Miroslav Vašica – odborník na ICT

   MŠ a ZŠ Chrášťany

Mgr. Miroslava Machová

   MŠ a ZŠ Dolní Bukovsko

Mgr. Anna Šubrtová – garant/lídr skupiny

   ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká

Mgr. Zdeňka Hájková

   MŠ Týn nad Vltavou

Bc. Alena Marková

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI    MAX. 6 ČLENŮ

   MŠ a ZŠ Neznašov

Mgr. Jaroslav Tůma

   MŠ Týn nad Vltavou

Bc. Alena Marková

   MŠ a ZŠ Dolní Bukovsko

Mgr. Anna Šubrtová

   ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana

Mgr. Miroslav Vašica – odborník na ICT

   ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká

Mgr. Zdeňka Hájková – garant/lídr skupiny

   ZŠ Logopedická Týn nad Vltavou

Mgr. Marie Zahrádková

FINANCOVÁNÍ   CCA 5 ČLENŮ

   ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká

Mgr. Zdeňka Hájková

   MŠ a ZŠ Dolní Bukovsko

Mgr. Anna Šubrtová

   MŠ Týn nad Vltavou

Bc. Alena Marková

   ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana

Mgr. Miroslav Vašica – odborník na ICT

   MŠ a ZŠ Neznašov

Mgr. Jaroslav Tůma – garant/lídr skupiny


Aktivity projektu:

Aktivita  1 - Řízení projektu

 • Hlavní realizační tým MAP (zodpovědný za realizaci aktivity 2. Rozvoj a aktualizace MAP a 3. Evaluace a monitoring MAP) – stávající
 • Realizační tým MAP – stávající + zástupci zapojených škol + odborný konzultant pro školství a vzdělávání
 • Realizační tým Implementace (zodpovědný za realizaci aktivity 4. Implementace MAP) – zástupci zapojených škol + lektoři


Aktivita  2 - Rozvoj a aktualizace MAP – povinné podaktivity

2.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP

 • Řídící výbor – noví členové: zástupce obcí, které nezřizují školu, zástupce Centra podpory projektu SRP v daném kraji (NIDV)
 • Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako součásti komunikačního plánu
 • Pracovní skupiny: sdílení zkušeností pedagogů škol, setkání každé skupiny 4x ročně (Pracovní skupina pro financování - informování o dotačních možnostech, Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka - dvě nové pracovní skupiny, Pracovní skupina pro rovné příležitosti - nová pracovní skupina, Pracovní skupina Zástupců zapojených škol (ředitelé)

2.2 Podpora škol v plánování

 • Dotazník ve školách – popis potřeb školy
 • Zástupce z každé zapojené školy

2.3 Místní akční plán

 • Aktualizace analytické části
 • Aktualizace strategické části – SR MAP, priority, cíle
 • Aktualizace implementační části – roční akční plány

2.4 Spolupráce s individuálními projekty systémovými Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP)

2.5 Podpora znalostních kapacit Řídicího výbor

 • 1x za dobu realizace projektu bude realizován seminář s odborníkem spojený s následnou diskusí o příčinách a formách nerovností ve vzdělávání

2.6 Podpora znalostních kapacit – workshopy, výměna zkušeností a další formy podpory kapacit v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání

2.7 Podpora znalostních kapacit – workshopy s rodiči

 • 4 workshopy s rodiči


Aktivita  3 - Evaluace a monitoring MAP

3.1 Monitoring a evaluace MAP

 • Monitoring a vyhodnocení realizace celého projektu, naplňování priorit a cílů MAP a naplňování ročních Akčních plánů
 • Při přípravě evaluace bude RT MAP stanoví témata a cíle evaluací, dále výběr cílových skupin evaluace, vytvoření časového plánu realizace jednotlivých evaluací, výběr vhodných nástrojů pro evaluaci a stanovení způsobů vyhodnocení, následně budou provedena jednotlivá evaluační šetření
 • Zpracování sebehodnotících zpráv - Průběžná a závěrečná sebehodnotící zpráva


Aktivita  4 – Implementace

- aktivita je zaměřena na naplňování priorit a cílů MAP prostřednictvím realizace aktivit z AP MAP

4.1 Rozvoj čtenářských a předčtenářských dovedností

MŠ Týn n/Vlt., MŠ a ZŠ Chrášťany, MŠ a ZŠ Neznašov, MŠ a ZŠ Temelín, ZŠ Týn n/Vlt.,

Malá Strana

4.2 Zajištění výuky rodilým mluvčím v MŠ a ZŠ

MŠ a ZŠ Chrášťany, MŠ a ZŠ Neznašov, ZŠ Týn n/Vlt., Hlinecká, ZŠ Týn n/Vlt., Malá Strana

4.3 Fungování kroužků v rámci neformálního a volnočasového vzdělávání

MŠ a ZŠ Dolní Bukovsko, MŠ a ZŠ Chrášťany, MŠ a ZŠ Neznašov, MŠ a ZŠ Temelín, ZŠ Týn n/Vlt., Malá Strana, ZUŠ MUSICALE

4.4 Projektové dny

MŠ Týn n/Vlt., MŠ a ZŠ Dolní Bukovsko, MŠ a ZŠ Chrášťany, MŠ a ZŠ Neznašov, MŠ a ZŠ Temelín, MŠ a ZŠ Žimutice, ZŠ Týn n/Vlt., Malá Strana, ZŠ Týn n/Vlt., Hlinecká

4.5 Podpora výukových exkurzí a spolupráce se středními, s učňovskými školami a výrobními podniky

MŠ Týn n/Vlt., MŠ a ZŠ Dolní Bukovsko, MŠ a ZŠ Chrášťany, MŠ a ZŠ Žimutice, ZŠ Týn n/Vlt., Malá Strana, ZŠ Týn n/Vlt., Hlinecká

4.6 Zajištění minimálního preventivního programu

MŠ a ZŠ Neznašov, ZŠ Týn n/Vlt., Hlinecká, ZŠ Týn n/Vlt., Malá Strana

4.7 Logoped a logopedická prevence

MŠ Týn n/Vlt., MŠ a ZŠ Dolní Bukovsko, MŠ a ZŠ Chrášťany, MŠ a ZŠ Neznašov, MŠ a ZŠ Temelín, MŠ a ZŠ Žimutice, ZŠ Týn n/Vlt., Malá Strana, ZŠ Týn n/Vlt., Hlinecká
 

Kontakty:
Manažerka projektu Hana Mičanová: M: 601 299 140, E: micanova@vltavotynsko.cz
Metodik - facilitátor Mgr. Tomáš Chovanec: M:606 202 300, E: tomas.chovanec@cpkp.cz
Metodik pro plánování Ing. Magdalena Pavlíková: M: 733 580 739, E: info@vltavotynsko.cz

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
04-2020-sr-mapii-pro-cteni.pdf SR MAP II duben 2020 pro čtení 1193.6 Kb
04-2020-sr-mapii-schvaleny.pdf SR MAP II duben 2020 schválený 25450.5 Kb
1-21-sr-map-orp-tyn-nad-vltavou.pdf 1_21_SR MAPII 29192.9 Kb
17-12-21-priloha1-sr-map-orp-tyn-nad-vltavou.pdf 12_21_ Příloha1_SR MAP ORP Týn nad Vltavou 3569.1 Kb
17-12-21-priloha2-sr-map-orp-tyn-nad-vltavou.pdf 12_21_Příloha2_SR MAP ORP Týn nad Vltavou 1098.7 Kb
19-zapisy-ps.zip Zápis_pracovní skupiny 11386.3 Kb
20-zapis-rv.zip Zápis Řídícího výboru 725.8 Kb
20-zapisy-ps.zip Zápis pracovní skupiny 3693.2 Kb
2019-zapis-ridiciho-vyboru.zip Zápis z jednání ŘV 881.9 Kb
21-zapisy-ps637134725.zip Zápisy PS 2021 1149.1 Kb
21-zapisy-rv.zip 21_Zápis ŘV 201.1 Kb
22-zapisy-ps.zip 22 Zápisy PS 1250.2 Kb
25-6-19-sr-map-ii-pro-cteni-z.pdf SR MAP II červen 2019_pro čtení 1180 Kb
25-6-19-sr-map-ii-schvaleny-z.pdf SR MAP II_schválený_červen 2019 25206.6 Kb
3-21-komunikacni-plan.pdf 3_21_Komunikační plán 882.6 Kb
3-21-mistni-akcni-plan-orp-tyn-nad-vltavou.pdf MAP II ORP Týn nad Vltavou_březen 2021 2334.2 Kb
31-8-22-zapis-rv.pdf Zápis Řídícího výboru 2022 112.9 Kb
8-22-komunikacni-plan-map-ii-orp-tyn-nad-vltavou.pdf Komunikační plán MAP II ORP Týn nad Vltavou_srpen 22 881.4 Kb
komunikacni-plan-map-ii-orp-tyn-nad-vltavou.pdf Komunikační plán MAP II 9751.2 Kb
map-ii-orp-tyn-nad-vltavou693908619.ppt MAP II Týn nad Vltavou_základní info 339.5 Kb
mistni-akcni-plan-v-orp-tnv696589801.pdf Místní akční plán ORP Týn nad Vltavou 2018 - 2023 1728.8 Kb
npi-special.zip NPI Speciál 20261.2 Kb
pozvanky.zip Pozvánky 1049.5 Kb
sr-map-ii-srpen-2022.zip SR MAP II srpen 2022 4427.6 Kb
statut-a-jednaci-rad-rv416068771.zip Statut a jednací řád ŘV 2320.2 Kb
zapis-o-zrizeni-platformy-ps.zip Zápis o zřízení platformy_PS 3841.3 Kb
zapisy-ostatni264341588.zip Zápisy z akcí 2783.1 Kb
zapisy-pracovnich-skupin-10-19-03-20.zip Zápisy z pracovních skupin 10/19-03/20 7277.7 Kb
zaverecne-materialy.zip Závěrečné materiály 1555.6 Kb
zprava-o-zrizeni-platformy.pdf Zpráva o zřízení platformy zástupců zapojenýh škol 981.5 Kb