AKTUALITY

Strategický plán sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou 2020 - 2022

ikona článku

Projekt komunitního plánování sociálních služeb na Vltavotýnsku pokračuje v souladu s harmonogramem projektu. Reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006560

V květnu probíhala setkání pracovních skupin k tvorbě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Vltavotýnsku 2020 – 2022. Členové pracovních skupin se podíleli na tvorbě SWOT analýz za jednotlivé prioritní oblasti. V nichž byly popsány silné stránky týkající se sociálních služeb na Vltavotýnsku, mezi které patří například jejich dostupnost nebo příprava projektu centra pro seniory. Mezi slabé stránky patří současná neexistence pobytové sociální služby pro seniory. Členové pracovních skupin definovali příležitosti související s vnějšími faktory jako např. intenzivnější spolupráci obcí s poskytovateli sociálních služeb. Příležitostí pro rozvoj služeb je také navýšení finančních prostředků do dotačního programu města Týn nad Vltavou na sociální služby a příspěvků okolních obcí. Sociální služby na Vltavotýnsku může ohrozit nedostatek kvalifikovaného personálu v sociálních službách nebo snížení finančních prostředků z dotací.

V průběhu jednání pracovních skupin byla zformulována vize rozvoje sociálních služeb 2020 – 2022, kterou stejně jako SWOT analýzy z jednotlivých pracovních skupin schválila 11. června řídící skupina:

Snadno dostupné a kvalitní služby efektivně rozložené na celém území ORP v podmínkách odpovídajících 21. století. Propojení spolupráce poskytovatelů a zadavatelů v souladu s potřebami uživatelů.

V další etapě projektu proběhne zpracování Katalogu poskytovatelů sociálních služeb na Vltavotýnsku, který bude k dispozici v elektronické i tištěné podobě a občané ho najdou například na webu města Týn nad Vltavou, MAS Vltava nebo na odboru sociálních věcí MěÚ Týn nad Vltavou.

Na podzim se opět setkají pracovní skupiny, které jsou otevřené i pro zájemce z řad veřejnosti. Na chystaných skupinách se postupně zpracuje strategická část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Konkrétně nás čeká práce na specifikování jednotlivých aktivit v sociální oblasti. Poté proběhne připomínkování pracovní verze a veřejné projednání finální podoby plánu. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb následně projednají zástupci obcí ORP Týn nad Vltavou u kulatého stolu starostů na přelomu roku 2019 a 2020.

Projekt tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 2020 – 2022 je zaměřen na udržení procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Týn nad Vltavou. Vychází z hlavních priorit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje. Plán na období  2020 – 2022 pomůže zajistit fungování sítě potřebných sociálních služeb.

Více informací naleznete zde nebo Vám poradí Mgr. Jana Kučerová, 774 709 122, kucerova@vltavotynsko.cz