VÝZVY IROP

1. VÝZVA MAS Vltava – IROP – Podpora šetrných forem dopravy a zvyšování bezpečnosti

Výzva ukončena.

MAS Vltava vyhlašuje 2. 5. 2018 1.výzvu MAS Vltava - IROP - Podpora šetrných forem dopravy a zvyšování bezpečnosti.

Číslo výzvy MAS

154/06_16_038/CLLD_16_01_120

Název výzvy MAS

1.výzva MAS Vltava-IROP- Podpora šetrných forem dopravy a zvyšování bezpečnosti

Druh výzvy MAS

Kolová

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS

Otevřená

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

2. 5. 2018

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

2. 5. 2018, 12:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

2. 5. 2018, 12:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

4 .6. 2018, 12:00 hodin

Datum ukončení realizace projektu

30. 9. 2019

  • Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 4 736 842 CZK
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100.000 CZK
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2.000.000 CZK

Podání elektronické žádosti přes systém MS2014+ zde.

Aktivita Bezpečnost dopravy

Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení

Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy

Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší

Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů)

Výzva je navázána na 53. výzvu IROP - UDRŽITELNÁ DOPRAVA -UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1 (www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty) 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
18-05-03-prezentace-mas-vltava-irop-bezpecnost-dopravy.pdf 348.7 Kb
final-v02-kontrolni-listy-pro-fnap-a-vh-vltava-1.vyzva.pdf 220.3 Kb
mas-vltava-priloha-c.-1-vyzvy-c.-1-kontrola-formalnich-nalezitosti-a-prijatelnosti-final01.pdf 104.3 Kb
mas-vltava-priloha-c.-2-vyzvy-c.-1-vecne-hodnoceni-final01.pdf 121.4 Kb
mas-vltava-vyzva-c.-1-final01.pdf 239.3 Kb
pozvanka-na-seminar-pro-zadatele-irop-bezpecnost-dopravy.pdf 145.6 Kb
rs-zapis-s-vybranymi-projekty-1.-vyzva-irop.pdf 755 Kb