AKTUALITY

Realizace SCLLD v plném proudu

ikona článku

V roce 2019 MAS Vltava vyhlásila další výzvy na předkládání žádostí o dotaci v rámci realizace Rozvojové strategie Vltavotýnska 2014 - 2020 (SCLLD) a zároveň se věnovala administraci žádostí podpořených ze SCLLD v roce 2018.

V rámci programového rámce OPZ (Operační program Zaměstnanost) byla vyhlášena Výzva MAS Vltava - Sociální služby I. Do výzvy byly podány 4 žádosti zaměřené na zlepšení dostupnosti a udržitelnosti kvalitních sociálních služeb, komunitních a doprovodných služeb, které přispívají k sociálnímu začleňování a k prevenci sociálního vyloučení. Hodnocením a výběrem zatím úspěšně prošly 3 žádosti (z toho jedna jako náhradní). Je velmi pravděpodobné, že tak bude vyčerpána veškerá alokace OPZ a další výzvy již nebudou vyhlašovány. Pokračuje také realizace dvou projektů podpořených v roce 2018 v rámci Výzvy MAS Vltava - Rodina I., které jsou zaměřeny na příměstské tábory a dětské skupiny.
Největší zájem mezi žadateli byl v roce 2018 o Výzvu MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (programový rámec PRV). Všech 16 projektů, ve kterých převažují zejména žádosti zemědělců o dotaci na pořízení rozličných zemědělských strojů, je již zrealizovaných a aktuálně probíhá jejich vyúčtování. I v tomto programovém rámci MAS vyhlásila v roce 2019 další výzvu, zaměřenou tentokrát na dosud nevyhlášené fiche (Fiche 4 PRV - Spolupráce a posílení konkurenceschopnosti prvovýrobců a Fiche 5 PRV - Odborné vzdělávání a informační akce). Do Výzvy č.2 PRV se však žádný žadatel nepřihlásil. Jednalo se však o fiche s nejnižší alokací. V případě trvalého nezájmu žadatelů o tyto fiche bude MAS tyto prostředky alokovat do jiných fichí, ve kterých je zájem žadatelů větší, než aktuální alokace do těchto fichí. V rámci PRV má MAS doposud zazávazkovanou necelou polovinu prostředků a v roce 2020 na jaře tak chystá vyhlášení další výzvy.
V rámci programového rámce IROP (Integrovaný regionální operační program) MAS Vltava vyhlásila 2 výzvy, opět v obou opatřeních (Opatření 1 IROP - Vzdělávání a Opatření 2 IROP - Doprava a bezpečnost). Celkem se sešlo 5 žádostí o dotaci, které jsou nyní ve fázi hodnocení. Zároveň probíhala administrace žádostí přijatých v roce 2018. Např. projekt „Chodník Milevská - 2. fáze“ je první žádostí, která byla v rámci realizace SCLLD MAS Vltava již proplacena! V plné realizaci jsou oba projekty základních škol v rámci výzvy č. 2 IROP MAS Vltava "MAS Vltava - IROP - Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání". Projekty jsou zaměřeny na žákovskou cvičnou školní kuchyni, modernizaci počítačové učebny a jazykovou laboratoř. Vzhledem k poměrně složitému administrativnímu procesu zatím není jasné, jestli se MAS podaří vyčerpat stanovenou alokaci už nyní anebo zda MAS ještě vyhlásí poslední výzvy na dočerpání prostředků.