AKTUALITY

Realizace SCLLD opět pokročila

V první polovině roku 2020 MAS Vltava vyhlásila jednu výzvu na předkládání žádostí o dotaci v rámci realizace Rozvojové strategie Vltavotýnska 2014 - 2020 (SCLLD), a to v rámci programového rámce IROP. Jinak se MAS věnovala především administraci žádostí podpořených ze SCLLD v letech 2018 a 2019.

V rámci programového rámce OPZ (Operační program Zaměstnanost) probíhala administrace žádostí přijatých v roce 2019 ve Výzvě MAS Vltava - Sociální služby I. Dvě žádosti již mají vydaný právní akt a rozběhla se jejich fyzická realizace (projekty zaměřené na sociální práci s klienty sociálního bydlení a komunitní práci v komunitním centru), jedna žádost je zatím evidována jako náhradní. Průběžně také pokračovala realizace dvou projektů podpořených v roce 2018 v rámci Výzvy MAS Vltava - Rodina I., které jsou zaměřeny na příměstské tábory a dětské skupiny. 
V roce 2019 se do Výzvy č. 2 PRV (Program rozvoje venkova), zaměřené na Fichi 4 PRV - Spolupráce a posílení konkurenceschopnosti prvovýrobců a Fichi 5 PRV - Odborné vzdělávání a informační akce, nepřihlásil žádný žadatel. V první polovině roku 2020 se tak MAS Vltava věnovala administraci žádostí z 1. výzvy PRV z roku 2018. Probíhaly zejména kontroly zrealizovaných projektů, z nichž drtivá většina již má aktuálně proplacenu dotaci. V červenci 2020 pak MAS bude vyhlašovat 3. výzvu PRV. 
V rámci programového rámce IROP (Integrovaný regionální operační program) probíhala administrace žádostí přijatých v roce 2019. Do výzvy č. 3 IROP MAS Vltava "MAS Vltava - IROP - Podpora šetrných forem dopravy a zvyšování bezpečnosti" se přihlásil jeden žadatel (výstavba chodníku), jehož žádost již má vystavený právní akt o poskytnutí dotace. V rámci výzvy č. 4 IROP MAS Vltava "MAS Vltava - IROP - Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání" jeden ze žadatelů odstoupil, další dvě žádosti (ZŠ) však již mají vydaný právní akt. Úspěšně také byla dokončena administrace projektů z výzev z roku 2018, kde jsou již všechny 3 projekty proplaceny.