AKTUALITY

Realizace SCLLD má za sebou přelomový první rok

ikona článku

Hlavní činností MAS Vltava v roce 2018 bylo zahájení realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) – rozvojové strategie Vltavotýnska pro období 2014 – 2020. S tím úzce souvisí projekt "II. Zlepšování řídících a administrativních schopností MAS Vltava", ze kterého jsou v podstatě financovány provozní výdaje a výdaje na propagaci související s realizací SCLLD (poskytovatelem finanční podpory z EU je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR). V roce 2018 MAS Vltava vyhlásila první výzvy na předkládání žádostí o dotaci v rámci realizace Rozvojové strategie Vltavotýnska 2014 - 2020 (SCLLD). Díky 4 vyhlášeným výzvám a přijatým žádostem o dotaci se MAS Vltava podařilo rozjet realizaci SCLLD ve všech programových rámcích.

V rámci programového rámce OPZ (Operační program Zaměstnanost) byla vyhlášena Výzva MAS Vltava - Rodina I. Do výzvy byly podány dvě žádosti zaměřené na příměstské tábory a dětské skupiny. Jedna s žádostí je již ve fyzické realizaci a má proplacenu zálohovou platbu, druhá žádost čeká na vydání právního aktu.
Největší zájem mezi žadateli byl o Výzvu MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (programový rámec PRV). Do této výzvy předložilo žádost o dotaci celkem 17 žadatelů. Úspěšných nakonec bylo 16 žádostí, 1 žádost zůstala bohužel nevybraná a to z důvodu velkého množství žádostí, ve kterých převažují zejména žádosti zemědělců o dotaci na pořízení rozličných zemědělských strojů. 7 žádostí (bez výběrového řízení) již má podepsanou dohodu, zbylých 9 žádostí (vč. výběrového řízení) má úspěšně za sebou administrativní kontrolu.
 V rámci programového rámce IROP (Integrovaný regionální operační program) MAS Vltava vyhlásila 2 výzvy. Do výzvy č. 1 IROP MAS Vltava "MAS Vltava - IROP - Podpora šetrných forem dopravy a zvyšování bezpečnosti" se především kvůli náročným podmínkám nakonec přihlásil pouze 1 žadatel (výstavba chodníku). Do výzvy č. 2 IROP MAS Vltava "MAS Vltava - IROP - Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání" se se svými projekty přihlásily 2 základní školy (žákovská cvičná školní kuchyně, modernizace počítačové učebny a jazyková laboratoř). Všechny tyto žádosti jsou již ve fyzické realizaci.