AKTUALITY

Napsali o nás...

VLTAVOTÝNSKO PLÁNUJE SOCIÁLNÍ SLUŽBY - přepis článku z měsíčníku VLTAVÍN č. 6/2018
Článek se vztahuje k projektu "Pokračování komunitního plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006560

Napsali o nás...
Od letošního roku probíhá znovu komunitní plánování sociálních služeb na Vltavotýnsku. Tento proces je důležitý pro zjištění   aktuálních potřeb občanů v této oblasti, podmínek poskytování sociálních služeb a možností jejich rozvoje.
V Týně nad Vltavou bylo plánování sociálních služeb zahájeno již v roce 2003, v roce 2007 vznikl první Komunitní plán sociálních služeb na Vltavotýnsku, na který pak navazovaly další strategické dokumenty.
Při plánování sociálních služeb jsou důležité všechny skupiny osob, které mohou ovlivnit rozsah a podobu služeb: uživatelé sociálních služeb, kteří tak uplatňují své potřeby, názory a připomínky, ale také poskytovatelé těchto služeb a zejména obce, které mají zákonnou povinnost je na svém území zajišťovat.
Výsledkem současné etapy plánování bude strategický dokument – Plán sociálních služeb na Vltavotýnsku. V něm bude zveřejněna analýza stávajícího stavu, od počtu obyvatel až po počet uživatelů sociálních služeb a seznam jejich poskytovatelů. Nejdůležitější částí je stanovení cílů a priorit a z nich plynoucích konkrétních opatření. Mezi ně je již z předchozích cyklů komunitního plánování zařazena například potřeba vzniku Centra pro seniory v Týně nad Vltavou, které se bude snad v dohledné době realizovat. Patří sem i zachování stávajících sociálních služeb a jejich rozvíjení, také i podpora a rozvoj volnočasových aktivit pro seniory, pokračování v odstraňování bariér v obcích Vltavotýnska a řada dalších projektů.
Přípravu komunitního plánu sociálních služeb mají na starosti pracovní skupiny, které jsou rozděleny dle cílových skupin: Senioři, Osoby zdravotně znevýhodněné, Rodina, děti, mládež a osoby ohrožené sociálních vyloučením. Spolupráce s pracovními skupinami je stále otevřená, přidat se mohou zájemci z řad veřejnosti i poskytovatelů sociálních služeb. Celkovou koncepci komunitního plánování zaštiťuje řídící skupina, která připomínkuje a schvaluje výstupy z pracovních skupin a projednává plnění jednotlivých aktivit projektu. Plánování probíhá v rozmezí dvou let, výstupem bude „malý“ akční plán pro rok 2019 a střednědobý komunitní Plán sociálních služeb na Vltavotýnsku pro roky 2020 – 2022. zpracován bude také Katalog poskytovatelů sociálních služeb.
Pro zjišťování názorů veřejnosti slouží veřejná projednání, jedno se již uskutečnilo na začátku dubna letošního roku. Obyvatelé Vltavotýnska mohou také vyplnit anketu na téma potřebnosti a rozvoje sociálních služeb, která po vyhodnocení bude podkladem pro další zpracování komunitního plánu. „Anketa je k dispozici v kanceláři MAS Vltava, ke stažení na https://www.masvltava.cz/aktuality/anketa-pro-verejnost-regionu-vltavotynsko.html, nebo jí můžete vyplnit rovnou v Google formuláři na: 1url.cz/ntyoK, tak prosím, vyplňujte, ať se tu máme ještě lépe,“ uvedla koordinátorka projektu KPSS na Vltavotýnsku Hana Mičanová.
Další informace o plánování sociálních služeb jsou zveřejněny na webu www.masvltava.cz
 

Napsali o nás...