AKTUALITY

Mezi projektová meta

ikona článku

MAP III ORP Týn nad Vltavou, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0./0.0/20_082/0023039
V Místní akční skupině Vltava jdeme z jednoho projektu do druhého. V létě jsme schválili dokumenty Strategický rámec investičních priorit, Strategický rámec priorit MAP na období roku 2024 a 2025 a metodiku evaluačního plánu. Evaluační plán nám pomůže k vyhodnocení procesu místního akčního plánování ve vzdělávání, který v území probíhal v programovém období 2014 – 2020.

Do konce letošního roku nás ještě čeká schůzka pracovních skupin nad uzavřením Evaluace a monitoringu Místního akčního plánu vzdělávání v SO ORP Týn nad Vltavou za období 2014 - 2020. Následně by mělo proběhnout setkání Řídícího výboru projektu, který bude tento dokument schvalovat spolu s aktualizací Komunikačního plánu. To vše je naplánováno do konce listopadu 2023.
V prosinci navazujeme na MAP III ORP Týn nad Vltavou s dvouletým projektem MAP IV ORP Týn nad Vltavou. Náplní projektu bude opět nejen strategické řízení rozvoje škol a plánování investičních akcí ale i tzv. aktivita Implementace. Tato aktivita zahrnuje metodickou podporu škol, jejich pedagogů i samotných dětí mateřských škol a žáků základních škol. Metodická podpora škol obsahuje další vzdělávací akce pro pedagogy, realizaci projektových dnů, tandemovou výuku, volnočasové kroužky, logopedickou prevenci. To vše bude zaměřeno na podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí, dále na rozvoj potenciál každého žáka, zejména žáků se sociálním a jiným znevýhodněním, na rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity, na rozvoj kompetencí v polytechnickém vzdělávání, na výchovu k udržitelnému rozvoji (EVVO) – rozvoj sociálních a občanských kompetencí, na rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žákům, na mediální gramotnost a na wellbeing (duševní zdraví dětí, žáků i pedagogů).