AKTUALITY

MAS Vltava se přiblížila dočerpání prostředků určených k realizaci SCLLD

V letech 2020 a 2021 MAS Vltava vyhlásila několik dalších výzev na předkládání žádostí o dotaci v rámci realizace Rozvojové strategie Vltavotýnska 2014 - 2020 (SCLLD). A pomalu se blíží k úspěšnému dočerpání finančních prostředků určených na toto programové období.

V programovém rámci OPZ (Operační program Zaměstnanost) již sice nebyla ani v roce 2020 ani 2021 vyhlašovaná žádná nová výzva, neboť již v roce 2019 došlo k dočerpání alokovaných prostředků na tento programový rámec, ale pokračovala realizace projektů podpořených v předchozích letech. Díky podpoře náhradního projektu MAS Vltava dokonce vyčerpala prostředky nad rámec původní alokace.
Největší zájem mezi žadateli byl o výzvy v programovém rámci Program rozvoje venkova (PRV). Do Výzvy MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. předložilo v roce 2020 žádost o dotaci celkem 11 žadatelů, z toho 4 zemědělci, 5 nezemědělských podnikatelů, 1 nezisková organizace a 1 obec. Všechny žádosti byly MAS vybrány k realizaci a po úspěšné kontrole na SZIF podepsali žadatelé dohody o poskytnutí dotace. Aktuálně jsou již dva projekty dokončeny a proplaceny, ostatní žadatelé ve většině případů dokončují realizaci projektů a řeší jejich vyúčtování. V roce 2021 následovalo vyhlášení výzvy MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Z 15 podaných žádostí MAS Vltava vybrala k realizaci 13 žádostí o dotaci (8 zemědělců, 3 nezemědělští podnikatelé, 1 nezisková organizace a 1 obec). Projekty jsou aktuálně zaregistrovány na SZIF a probíhá administrativní kontrola. Zatím se tak podařilo dočerpat alokaci v tomto programovém rámci. MAS Vltava navíc získala přislíbené nové prostředky na tzv. přechodné dvouleté období (2021 - 2022).
V rámci programového rámce IROP (Integrovaný regionální operační program) MAS Vltava v letech 2020 a 2021 vyhlásila 3 celkem výzvy. Do výzvy č. 5 IROP MAS Vltava "MAS Vltava - IROP - Podpora šetrných forem dopravy a zvyšování bezpečnosti III." se v roce přihlásil 1 žadatel (výstavba chodníku). Aktuálně probíhá realizace projektu. Výzva č. 6 IROP MAS Vltava "MAS Vltava - IROP - Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání III." byla vyhlášena na přelomu let 2020 a 2021 a obě podané žádosti (na základní školy) již mají vydaný právní akt. Nyní je vyhlášena Výzva č. 7 IROP MAS Vltava "MAS Vltava - IROP - Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání IV.", v rámci které by mělo dojít k dočerpání prostředků v programovém rámci IROP.  Úspěšně také probíhala administrace projektů z výzev z předchozích let, které jsou již z většiny proplaceny.