AKTUALITY

MAS Vltava dokončuje realizaci SCLLD.

Rozvojová strategie Vltavotýnska 2014-2020 je strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vltava, z.s pro období 2014-2020. Tato strategie je základním strategickým rozvojovým dokumentem MAS pro dané období.

V roce 2022 MAS Vltava nevyhlásila žádnou výzvu. V jednotlivých operačních programech probíhala administrace a realizace projektů.

  • Programový rámec IROP V opatření 3.2 Podpora šetrných forem dopravy a zvyšování bezpečnosti - všechny 3 projekty jsou zrealizovány a proplaceny. V opatření 2.4 Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání je zrealizováno a proplaceno všech 7 projektů. Tím došlo v tomto programovém rámci k vyčerpání celé alokace.
  • Programový rámec OPZ V opatření 2.3 Podpora vzdělávání a péče o děti po skončení školního vyučování a v době školních prázdnin jsou oba dva projekty zrealizovány a proplaceny. V opatření 2.7. Inovace, přístupy spolupráce v sociálních službách probíhala realizace třech žádostí vč. realizace náhradní žádosti ze zásobníku (projekty zaměřené např. na sociální práci s klienty sociálního bydlení a komunitní práci v komunitním centru). Realizace projektu ke konci 2022 končila a projekty čekají na vyúčtování. MAS Vltava tak prozatím úspěšně dočerpala nejen veškeré prostředky na tento programový rámec, ale díky podpoře náhradního projektu dokonce došlo k navýšení původní celkové alokace na programový rámec OPZ!
  • Programový rámec PRV. Probíhala administrace 15 žádostí schválených v rámci 4. výzvy PRV v roce 2021, konkrétně 8 žádostí v opatření 1.2 Modernizace zemědělských podniků, 3 žádosti v opatření 1.9 Modernizace podniků, zavádění inovací, podpora výzkumu a vývoj, spolupráce, 1 žádost v opatření 2.4 Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání a 1 žádost v opatření 4.3 Zvyšování kvality infrastruktury pro kulturu, sport a volný čas (mj. administrace doplnění žádosti o dotaci, hlášení o změně, žádosti o platbu a kontroly).  V roce 2023 je předpokládáno vyhlášení výzev na základě dodatečných prostředků z přechodného období a nevyčerpaných alokací v předchozích výzvách.