AKTUALITY

Dohoda o úzké spolupráci Sdružení místních samospráv (SMS) ČR a MAS Vltava, z.s.

ikona článku

MAS Vltava, z.s. uzavřela dohodu se SMS ČR, jejímž předmětem je spolupráce v oblasti služeb spojených s užíváním nástroje Digitální technické mapy (DTM). Na základě této dohody budou i nečlenské obce SMS ČR, které jsou členy MAS Vltava, z.s., nebo spadají do území naší MAS, oprávněny využívat funkcionalit nástroje DTMka dle smluvených podmínek.

Služby zahrnují užívání editačního nástroje DTMka, jakožto softwarového nástroje s primárním cílem usnadnit povinnost obcí vést dokuemntaci DTI ve vlastnictví obce, poskytování dat o dopravní a technické infrastruktuře do DTM Jihočeského kraje prostřednictvím služeb IS DMVS (informační systém digitální mapy veřejné správy) a k získávání dat z IS DTM kraje do modulu AGIS DTM, dále validaci dat pro jejich zápis do DTM a také provoz kompetenčního centra, které bude obcím poskytovat odbornou pomoc s prováděním zápisů, helpline a související podporu, včetně pravidelných aktualizací. SMS ČR propojuje získaná data v plné interoperabilitě s vybranými registry a databázemi (RUIAN, NPÚ apod.) spolu s výsledky unikátního terénního šetření veřejné infrastruktury a obslužnosti venkova a vytváří z nich soubor unikátních územních informací – Analytický GeoInformační Systém SMS ČR (AGIS).